יש לכם שתי חנויות יש חנות אחת שבו קונים תרנגולות ואוכל בשבליהם ויש חנות שבה קונים תגרעינים של הירקות
יש חוה ששם ארבע מרובעים בהם תשתלו תשמרו תעברו ימים תגיעו לגשם לשמש למליונים!
משחקים עם העכבר!

====================================================
http://www.gamline.net/index.php?params=game/725/%E4%E7%E5%E5%E4/
====================================================